Cenník a pravidlá využívania služieb - Dawellgym

Prejsť na obsah

Cenník a pravidlá využívania služieb


Formy  a spôsoby platby

Za služby a tovar môžete využiť nasledovné spôsoby platieb:
- hotovosťou
- platobnou kartou
- bankovým prevodom ( na základe vystavenej faktúry)
- poukážkami / kartamo od našich zmluvných partnerov
  momentálne platné poukážky a karty :

PRAVIDLÁ DaWell Gym

Práva
1. Zákazník po zaplatení vstupného a dodržiavaní pravidiel nižšie má právo na vstup do fitcentra a pobyt v trvaní 2 hodín a 30 minút, vrátane času na prezliekanie, sprchy / osobnej hygieny.
2. Zákazník  má ďalej nárok v rámci zakúpených služieb na využívanie dostupného strojného, prístrojového zariadenia, pomôcok
a príslušenstva na to určených. V prípade nejasností bližšie informácie a presnú špecifikáciu Vám poskytnú zamestnanci centra
( prevádzkoví pracovníci).
3. Zákazník má právo aj  na zakúpenie opakovaných a zľavnených vstupov podľa platného cenníka takto:
- vstup podľa bežnej ceny  - všetci zákazníci
- vstup podľa klubovej ceny - zákazníci po dočerpaní 3 permanentiek za sebou v sledovanom časovom úseku
- zľavnený vstup študentom po preukázaní štatútu platným preukazom  študenta strednej školy alebo študenta vysokej školy
v dennej forme štúdia  
- zľavnený vstup občanom s preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
- zľavnený vstup dôchodcom
- zľavnený vstup členom SC DaWell Gym
- zľavnený vstup firemným zákazníkom iba v prípade existujúceho zmluvného vzťahu
Tieto práva môže byť odopreté v prípade predchádzajúceho hrubého porušenia prevádzkového poriadku, nevhodného správania uvedeného nižšie, verejného poškodzovania dobrého mena a povesti spoločnosti a jej zamestnancov a pod.
4. Zakúpené opakované vstupy na základe vystavenej permanentky môže zákazník využívať do 1 roka od dátumu zakúpenia.
5. Zákazník má právo aj na zakúpenie obchodného tovaru v zľavnenej cene ak bol zaradený do kategórie "zákazník s klubovou cenou vstupov".
6. Zákazník má právo na informácie týkajúcich sa zakúpených služieb a tovaru, na základné informácie o strojnom, prístrojovom zariadení, vrátane pomôcok a príslušenstva. Nemá však právo na informácie interného charakteru týkajúcich sa fitcentra a spoločnosti prevádzkujúcej centrum .
7. Služby môžu využívať zákazníci starší ako 15 rokov. Vo vekovom rozmedzí od 13 -15 rokov môžu mladiství využívať služby výlučne iba  na základe odporúčania  trénera registrovaného športového klubu prípadne na základe lekárskeho odporúčania  pod dohľadom poverenej dospelej osoby a s písomným súhlasom rodičov.
8. Svoje právo na reklamáciu zakúpeného tovaru alebo služieb si môže zákazník uplatniť písomne, pričom reklamácia bude vybavená
v lehotách podľa platnej legislatívy.
 
Povinnosti a zákazy
1. Pri vstupe do fitcentra je každý zákazník povinný sa prezuť ! Povolená je iba čistá športová obuv ! V prípade odmietnutia tejto povinnosti  zákazníkovi nebude umožnený vstup do priestorov.
2. Zákazník registrovaný v informačnom systéme Afit je povinný používať pridelenú identifikačnú kartu zákazníka pri každom vstupe.
3. Zákazníci neregistrovaní v databáze (využívajúci jednorázové vstupy) sú povinní nahlásiť priezvisko a meno pri každom vstupe.
Ak takto neučinia bude im vstup odmietnutý.  V prípade pochybností o totožnosti zákazníka má zamestnanec fitcentra právo vyzvať zákazníka na legitimáciu dokladom na ktorom je uvedené jeho celé meno s fotografiou.
4. Ak je cieľom návštevníka získavanie informácií o službách, návšteva, dodávka a ponuka tovaru / služieb  a pod. je návštevník povinný hlásiť sa u zamestnanca a riadiť sa jeho pokynmi. Deťom do 15 rokov a návštevám nie je povolený vstup na cvičebnú plochu.
5. Je zakázaný vstup a využívanie služieb fitcentra pod vplyvom alkoholických, omamných, psychotronických látok a drog.
6. Vstup je ďalej zakázaný v znečistenom, zapáchajúcom  oblečení a obuvi.
7. Osobám používajúcim agresívne a vulgárne alebo zákazníkov a zamestnancov spoločnosti  inými spôsobmi vyrušujúce verbálne alebo fyzické prejavy bude okamžite zakázaný ďalší pobyt v zariadení bez nároku na vrátenie finančnej hodnoty vstupu.
8. V priestoroch DaWell Gym je zákazníkom, trénerom, inštruktorom, návštevníkom aj zamestnacom  zakázaný predaj veškerého vlastného  tovaru. Porušenie sa trestá okamžitým zákazom ďalšieho pobytu v zariadení a následným vylúčením.
9. Žiadame zákazníkov, aby do priestorov nenosili väčšiu hotovosť,  elektroniku, cennosti  a veci s vyššou hodnotou, nakoľko v prípade straty alebo krádeže  za ne neručíme.
10. V priestoroch fitcentier platí zákaz fajčenia !
11. Prosíme všetkých cvičencov aby po docvičení odložili činky a  náradie na určené miesto (stojany, odkladacie prepážky a pod.).

Ďalšie upozornenia
1. Pri prvej registrácii zákazníka na permanentkové vstupy sa platí jednorazový  poplatok za vystavenie čipovej karty podľa aktuálneho cenníka tovaru a služieb .
2. V prípade, že čipová karta nebola využívaná dlhšie ako  12 mesiacov od jej zakúpenia  stráca automaticky  platnosť a  už ju nebude možné použiť na účely využitia ďalších zakúpených vstupov ( tzv. dobitie karty).  Po prekročení doby 12 mesiacov nečinnosti používania karty stráca zákazník zároveň aj prípadné nadobudnuté klubové členstvo a jeho výhody.
3.  Po skončení platnosti permanentky zákazníkovi nevzniká právo na dočerpanie alebo preplatene prípadných nevyužitých vstupov.
4.  Nakoľko sú permanentky a klubové karty viazané na meno majiteľa a sú platné výlučne pre osobu evidovanú v databáze , nie je povolené ich prenos na inú osobu ( sú neprenosné). V prípade  ich zneužitia inou osobou so súhlasom resp. vedomím  majiteľa permanentky sa tento čin bude považovaný za pokus o podvod a permanentka stráca okamžite platnosť. Následne  bude vstup do prevádzok zakázaný pre každého účastníka takéhoto konania.

Návrat na obsah